- Oferta badań -


Firma SYLKOM prowadzi badania pojazdu w zakresie dopuszczenia jednostkowego (zwanego dalej dopuszczeniem) na podstawie uprawnień przyznanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie (TDT). Wymagania dla pojazdu wg kategorii reguluje Rozporządzenie opublikowane w wersji ujednoliconej w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2015, poz. 148)

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00
Zapraszamy!

- Dopuszczenia jednostkowe -


Dopuszczenie jednostkowe to spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu. Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy, niezarejestrowany dotychczas pojazd, przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu. Dopuszczeniu jednostkowemu podlega również taki na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu albo świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu. Firma Sylkom Sp. z o.o. posiada wydany
certyfikat przez Polskie Centrum Akredytacji do wykonywania dopuszczeń jednostkowych.

Dopuszczenie jednostkowe polega na zbadaniu jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i stwierdzeniu, czy pojazd ten spełnia wymagania określone przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz. U. z 2015 r., poz. 148 - Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
Dopuszczeniu jednostkowemu nie podlegają natomiast pojazdy wymienione w art. 70zn ust. 3-5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póz. zm.)

Decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 18 sierpnia 2017 roku
Prawo o ruchu drogowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póz. zm.)
firma Sylkom Sp. z o.o. została wyznaczone jako jednostka uprawniona do badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdów kategorii N i O.


- Do pobrania -


Procedura dopuszczenia jednostkowego:

1. Badania

- Wymagane dokumenty:-

 • Wniosek o przeprowadzenie badań do celów dopuszczenia jednostkowego
 • Dokument informacyjny (dla kategorii N samochody ciężarowe dla kategorii O przyczepy i naczepy)
 • Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
 • Kopie świadectw homologacji typu lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach ONZ (dokumenty te nie są konieczne na etapie wnioskowania o badania).

 • 2. Decyzja administracyjna o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu w Transportowym Dozorze Technicznym.

  - Wymagane dokumenty:-

 • Dokument informacyjny (dla kategorii N samochody ciężarowe dla kategorii O przyczepy i naczepy)
 • Dokument informacyjny, stosownie do kategorii danego pojazdu - Załącznik nr 1 dyrektywy ramowej 2007/46WE
 • Sprawozdanie z badań Sylkom Sp. z o.o.
 • Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 • Kopia dowodu własności pojazdu

 • 3. Dokumenty do pobrania

  Po przeprowadzeniu badań przez Sylkom Sp z o.o. oraz wypełnionychdokumentów, Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję administracyjną o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

  - KONTAKT -


  Adres


  ul. Nowotomyska 131,
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
  lab@sylkom.pl

  Telefon


  Kierownik laboratorium:
  Sylwester Adamczak 602 239 704

  Kierownik techniczny:
  Damian Wośkowiak 791 133 709

  Godziny otarcia


  Czynne w godzinach:
  poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
  sobota: 8:00 - 13:00